De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Horn Percussion en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Horn Percussion
Vestigingsadres: Dr Kuyperstraat 3, 5171 KB Kaatsheuvel
Telefoonnummer: +316 432 185 01 
E-mailadres: info@hornpercussion.com
Web: www.hornpercussion.com

Btw-identificatienummer: NL002309390B44
KvK-nummer: 58985794

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Horn Percussion fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Horn Percussion georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Horn Percussion in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Horn Percussion en consument en op elk aanbod van Horn Percussion.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
 2. Horn Percussion bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Horn Percussion niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Horn Percussion treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Horn Percussion zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal Horn Percussion zorgen voor een veilige webomgeving.
 4. Aan de consument zal Horn Percussion bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: 
  a. het bezoekadres van de vestiging van Horn Percussion waar de consument met klachten terecht kan; 
  b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
  c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Horn Percussion deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 
  d. de informatie over de garanties en service na aankoop; 
  e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Horn Percussion zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
 6. Horn Percussion kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Horn Percussion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Horn Percussion gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Horn Percussion zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Horn Percussion niet.
 3. Bij een aanbod vermeldt Horn Percussion duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de:
 • Prijs inclusief belastingen; 
 • Kosten van aflevering indien van toepassing; 
 • Wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen; 
 • Wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst; 
 • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
 • De gedragscodes waaraan Horn Percussion zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
 • e minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd; 
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
 • Termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 – De prijs

 1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.
 2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Horn Percussion dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van stukken met betrekking tot die dienst.
 2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Horn Percussion, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
 3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Horn Percussion te worden medegedeeld.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Horn Percussion blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien werkdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn van minstens veertien dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De goederen moeten in ordelijke toestand, zonder gebruikssporen en vrij van rechten van derden aan Horn Percussion teruggestuurd worden. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Horn Percussion retourneren, volgens de door Horn Percussion aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het recht op teruggave bestaat bij de bestelling van een in folie verpakte of verzegelde gegevensdrager zoals cd’s en dvd’s maar ook software alleen dan, wanneer de producten in de folie verpakt en met een onbeschadigd zegel aan ons terug worden gestuurd.
 4. Het recht op teruggave is volledig uitgesloten op goederen die specifiek voor een consument zijn vervaardigd en op producten die naar de specificatie van de klant zijn aangepast.
 5. Maakt de consument van zijn mogelijkheid tot teruggave gebruik, dan heeft Horn Percussion het recht voor de tijd van het verblijf van de producten bij de klant een relevante gebruiksvergoeding te vragen.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Horn Percussion dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht kan alleen door Horn Percussion worden uitgesloten indien Horn Percussion dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 12 – Geld terug garantie

 1. De in artikel 9 lid 1 gestelde termijn van minstens zeven werkdagen is door Horn Percussion bepaald tot drie weken. De consument heeft bij de aankoop van producten dus gedurende drie weken vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het in artikel 9 lid 2, lid 3, lid 4 en lid 5 gestelde, alsmede artikel 10 en 11, blijven onverminderd van kracht.
 2. Kan de klant de ontvangen goederen geheel of gedeeltelijk niet of slechts in slechtere toestand terugsturen, dan moet de vervangende waarde teruggegeven worden. De consument kan de plicht om de waarde te vergoeden voor een door het gebruik van het object ontstane verslechtering vermijden, door het object niet als zijn eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten wat invloed heeft op de waarde.

Artikel 13 – Ruilen

Alle artikelen die de consument bij Horn Percussion koopt, mogen geruild worden. Ruilen kan binnen een termijn van drie weken. De consument moet er op letten dat het product in de oorspronkelijke verpakking, compleet met eventuele accessoires en zonder het te hebben gebruikt naar Horn Percussion wordt teruggestuurd. Cd’s en dvd’s kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
Geopende artikelen die niet voldoen aan het bovenstaande blijven eigendom van de consument. Deze artikelen worden naar de consument teruggestuurd en de gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Producten moeten altijd samen met het ingevulde formulier Retourzending worden teruggestuurd. Op dat formulier kan de consument aangeven met welk product hij zijn aanschaf wil ruilen. Dat geldt als een nieuwe bestelling. Horn Percussion zal het gewenste artikel zo spoedig mogelijk toesturen en het bedrag verrekenen met de eerdere bestelling.

Omdat verzending bij ruilen altijd voor rekening en risico van de verzender gebeurt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn.

Artikel 14 – Duurtransacties

 1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de consument altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 15 – Levering en uitvoering

 1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Horn Percussion de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Horn Percussion erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Horn Percussion zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van Horn Percussion komen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Horn Percussion. Horn Percussion is verzekerd voor schade die is ontstaan bij of door transport. Bij in ontvangst name en dus acceptatie van de geleverde goederen door de consument, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van Horn Percussion op eventuele schade aan de goederen ontstaan bij of door het transport.
 5. De goederen moeten meteen na de in ontvangst neming door de consument of zijn vertegenwoordiger op transportschade onderzocht worden. Men moet vaststelbare transportschade onmiddellijk schriftelijk melden. Verpakkingsschade moet de consument bij het aannemen van de goederen door de transportonderneming schriftelijk laten bevestigen.
 6. De bezorging of verzending van de aankopen geschiedt op kosten van de consument, tenzij Horn Percussion en de consument anders zijn overeengekomen.
 7. Het adres dat de consument aan Horn Percussion heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
 8. Horn Percussion zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op eventuele schadevergoeding.
 9. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Horn Percussion het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
Back to Top